Algemene voorwaarden

Wij vinden het fijn dat u voor Vitana Fysiotherapie heeft gekozen. In dit huishoudelijk reglement wordt zoveel mogelijk beschreven hoe wij te werk gaan en hoe de procedures verlopen bij Vitana Fysiotherapie. Het doel hiervan is om u inzicht te geven in onze werkwijze en om zo misverstanden te voorkomen.

Vitana Fysiotherapie is gevestigd te Nispenstraat 52 en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 75272598. Vitana Fysiotherapie biedt fysiotherapie, trainingen, cursussen en voorlichtingen.

Alle fysiotherapeuten bij Vitana Fysiotherapie staan ingeschreven in het BIG-register en voldoen aan de eisen van het KNGF kwaliteitsregister voor fysiotherapeuten in Nederland (KRF NL). Voor het meest recente overzicht van registraties en kwalificaties verwijzen wij naar onze website https://www.vitanafysiotherapie.nl/pages/over-ons.

Huisregels

Daar er in de praktijk meerdere cliënten tegelijk aanwezig kunnen zijn, zijn er huisregels opgezet om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Onderstaand zijn de regels weergegeven:

 • Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen, verzoeken wij u tijdig aanwezig te zijn voor uw afspraak. Wanneer u te laat komt, dan gaat deze tijd van uw behandeling af.
 • Wij vragen u voor iedere behandeling een handdoek mee te nemen en in de oefenzaal gepast binnen schoeisel te gebruiken.
 • Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.
 • Roken is in de praktijk of op het terrein is niet toegestaan.
 • De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag ventileren te verwijderen uit het pand.
 • Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat let u dan op waardevolle spullen die hierin aanwezig zijn.
 • De cliënt dient zich aan de instructies van de medewerk(st)er te houden. Dit houdt in dat bij therapie met gebruik van apparaten de cliënt de apparatuur niet eigenhandig instelt. Gebeurd dit wel en er doet zich een calamiteit voor is de praktijk hier niet verantwoordelijk voor.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in de praktijk of buitenterrein (auto, fiets).
 • Wilt u bij parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.
 • Wij staan altijd open voor verbeterpunten en/of suggesties! Uw kunt uw tips delen met uw fysiotherapeut of door mailen naar info@vitanafysiotherapie.nl

Behandelvoorwaarde

De therapeut heeft een geheimhoudingsplicht ten aanzien van uw dossier en uw vertrouwelijke informatie. Wel brengen wij altijd, in overleg met u, uw huisarts op de hoogte van uw behandeling bij Vitana Fysiotherapie.

Om het optimale uit uw behandelingen te kunnen halen, is het noodzakelijk dat u medewerking verleent en uw therapeut voorziet van informatie aangaande de (medische) achtergrond van uw klachten.

U heeft het recht op inzage in uw eigen dossier. Derden hebben alleen recht op inzage in uw dossier met uw schriftelijke toestemming. Bij tussentijdse beëindiging van uw behandelplan zal uw therapeut (indien mogelijk) advies geven en/of verwijzen naar uw (huis)arts of een andere zorgverlener.

De volgende wetten bevatten bepalingen die van invloed zijn op de verslaglegging van professionals, waaronder fysiotherapeuten, in de gezondheidszorg: de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG), de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP), de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer (Wabb) en de Wet gebruik burgerservicenummer (BSN) in de zorg.

Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen enerzijds de consument, die deelneemt aan trainingen, cursussen of voorlichtingen of onder behandeling is bij de fysiotherapeut en anderzijds Vitana Fysiotherapie.
 2. Door het maken van een afspraak of aanmelden voor een training, cursus of voorlichting verklaart de consument zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden.
 3. De inhoud van iedere activiteit staat op de website van Vitana Fysiotherapie: www.vitanafysiotherapie.nl.
 4. Alleen indien hiervan schriftelijk is afgeweken, worden deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk buiten toepassing gelaten.
 5. Vitana Fysiotherapie kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzingen. De laatste versie is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op www.vitanafysiotherapie.nl. Op verzoek wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden als PDF verstrekt.
 6. Indien een bepaling of een deel van een bepaling in deze Algemene Voorwaarden strijdig is met een besluit, wet, voorschrift, verdrag of Europese richtlijn, onredelijk bezwarend wordt geacht of op grond van enig besluit, wet, voorschrift, verdrag of Europese richtlijn nietig is of vernietigd wordt, zal uitsluitend de nietige of vernietigde bepaling of het nietige of vernietigde deel van de betreffende bepaling buiten toepassing blijven, en is het Vitana Fysiotherapie toegestaan een vervangende bepaling toe te passen die wel rechtens toelaatbaar is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking en de inhoud van de (deels) nietige of vernietigde bepaling.
 7. Vitana Fysiotherapie is gerechtigd het rooster en/of de locaties van trainingen en cursussen tussentijds zonder opgaaf van reden aan te passen. De laatste roosters en locaties op de website zijn altijd de geldende.
 8. Vitana Fysiotherapie heeft tot het tijdstip van aanvang het recht om een activiteit bij onvoldoende belangstelling te annuleren. In dat geval worden in rekening gebrachte strippen/ inschrijfgeld en/of anderszins gecrediteerd.
 9. Indien een consument zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een les, behandeling of training daardoor wordt bemoeilijkt, kan deze door Vitana Fysiotherapie van de activiteit worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de consument.

Aansprakelijkheid

 1. De inhoud van alle activiteiten en behandelingen van Vitana Fysiotherapie wordt naar eer en geweten en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.
 2. Deelname aan een activiteit of behandeling geschiedt altijd op eigen risico.
 3. Vitana Fysiotherapie is niet aansprakelijk voor mogelijke schade die ontstaat door diensten of adviezen van Vitana Fysiotherapie en/of haar medewerkers. Adviezen gegeven door Vitana Fysiotherapie en/of haar medewerkers zijn altijd vrijblijvend en worden op eigen risico opgevolgd.
 4. Vitana Fysiotherapie is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met een activiteit of behandeling.
 5. Vitana Fysiotherapie kan eveneens niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade in het geval een activiteit of behandeling geannuleerd wordt, ongeacht de reden van de annulering.
 6. Vitana Fysiotherapie behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte consument uit te sluiten van deelname aan een activiteit of behandeling.
 7. Vitana Fysiotherapie is niet verzekerd voor schade van een consument. Een consument, contractspartner of wederpartij verklaart dat zij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan een activiteit of behandeling.
 8. De consument doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade (hetzij uit overeenkomst of onrechtmatig handelen) voortkomend uit deelname aan een activiteit of behandeling.
 9. De verstrekte informatie op de website van Vitana Fysiotherapie is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door omstandigheden kunnen er vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie. Vitana Fysiotherapie is in geen geval aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die ontstaat door onverhoopt onjuiste en/of gedateerde informatie op de website.

Overeenkomst

 1. Voor Vitana Fysiotherapie ontstaan verplichtingen uit een overeenkomst, nadat door een consument aan al haar verplichtingen, waaronder eventueel betaling, is voldaan.
 2. Wijzigingen van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst kan alleen met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Vitana Fysiotherapie. Wijziging van een overeenkomst kan voor een consument kosten met zich meebrengen.
 3. Buitengewone omstandigheden leveren voor Vitana Fysiotherapie altijd overmacht op en ontheffen Vitana Fysiotherapie van haar verplichtingen. Bij blijvende overmacht is Vitana Fysiotherapie ontslagen van haar verplichting de overeenkomst na te komen.
 4. Een overeenkomst tussen Vitana Fysiotherapie en een consument bestaat uit:
  • Een strippenkaart, die in een bepaalde periode recht geeft op deelname aan een beperkt aantal trainingen volgens het Floor®-programma.
  • Het aanmelden en inschrijven voor Floor®Bevallingsvoorbereiding (individueel of groepsgewijs) in een bepaalde periode.
  • Het aanmelden en inschrijven voor een cursus babymassage (individueel of groepsgewijs) in een bepaalde periode.
  • Een strippenkaart, dien in een bepaalde periode recht geeft op deelname aan een beperkt aantal personal training sessies.
  • Een strippenkaart, dien in een bepaalde periode recht geeft op een beperkt aantal (sport)massages.
  • Het aanmelden en inschrijven voor een los event van Vitana Fysiotherapie.

Floor®-programma

 1. De eerste training mag gezien worden als een proeftraining en is kosteloos (dit geldt niet voor de bevallingsvoorbereiding).
 2. Voorafgaand aan de proeftraining vult de consument altijd het intakeformulier in en naar aanleiding daarvan vindt aanvullend een korte individuele intake plaats voor aanvang van de proeftraining.
 3. Voorafgaand aan deelname aan een (proef)training dient de consument een intakeformulier/ gezondheidsverklaring naar waarheid in te vullen. Mocht de Floor®-Fysio van Vitana Fysiotherapie de gezondheidssituatie niet verantwoord vinden voor deelname dan zal dit aan de consument worden uitgelegd.
 4. De Floor®-Fysio van Vitana Fysiotherapie kan de consument vragen nadere informatie te willen verstrekken in een individuele intake, of na overleg en met goedkeuring van consument een specialist raadplegen alvorens toestemming aan de potentiele consument te verlenen tot deelname.
 5. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel kan een activiteit worden afgelast. Vitana Fysiotherapie is niet aansprakelijk voor het uitvallen van een activiteit door gevaarlijke weersomstandigheden.

Strippenkaart

 1. Een strippenkaart is persoonlijk en niet overdraagbaar.
 2. Een strippenkaart is 12 maanden geldig. Het verdient daarbij uiteraard wel de aanbeveling om – gezien het beoogde trainingseffect – minimaal 1 keer per week te trainen. Gezien de reeds zeer ruime geldigheidstermijn is opschorting (door bijvoorbeeld vakantie of fysiek ongemak) van een strippenkaart niet mogelijk.
 3. Een strippenkaart loopt automatisch af en wordt niet stilzwijgend verlengd.
 4. In geen geval wordt geld uitgekeerd bij het niet op kunnen gebruiken van een strippenkaart of ticket voor een andere activiteit. Ongeacht of de oorzaak daarvan ligt bij Vitana Fysiotherapie of bij de consument zelf. Vitana Fysiotherapie zal zich inspannen om alle activiteiten altijd zoveel mogelijk door te laten gaan.
 5. De actuele prijzen van de strippenkaarten en losse events waaraan kan worden deelgenomen staan vermeld op www.vitanafysiotherapie.nl/tarieven.
 6. Vitana Fysiotherapie heeft het recht deze prijzen eenzijdig te verhogen. De laatste prijzen zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de genoemde website. Prijsverhogingen hebben geen effect op eerder afgesloten en betaalde strippenkaarten en andere overeenkomsten.
 7. Tenzij anders overeengekomen dienen betalingen overgemaakt te worden naar Vitana Fysiotherapie binnen het betalingstermijn, welke op de factuur gegeven is.
 8. Met inachtneming van de toepasselijke wetgeving is een consument alle kosten, die Vitana Fysiotherapie of een door Vitana Fysiotherapie ingeschakelde derde partij heeft gemaakt ter incassering van enig bedrag dat een consument aan Vitana Fysiotherapie verschuldigd is, aan Vitana Fysiotherapie verschuldigd.
 9. Vitana Fysiotherapie heeft het recht om uitvoering van haar verplichtingen op te schorten indien een consument niet tijdig aan haar verplichtingen heeft voldaan.

Klachtenregeling

 1. Vitana Fysiotherapie streeft naar 100% tevredenheid bij haar consumenten. Is de consument niet tevreden over de kwaliteit van onze producten of de organisatie zelf dan meld de consument dit. Alvorens het formele traject van afhandeling van klachten te bewandelen, kiezen wij ervoor om te proberen deze eerst samen te verhelpen. Om te beginnen is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw fysiotherapeut. Als u zich daar zekerder bij voelt, kunt u een bekende uit uw familie- of vriendenkring vragen hierbij aanwezig te zijn. Ziet u op tegen de confrontatie met uw fysiotherapeut, dan kunt u ook een gesprek met één van de eigenaren aanvragen.
 2. Vitana Fysiotherapie houdt een overzicht bij van alle binnengekomen klachten. De op de klacht betrekking hebbende stukken worden na de behandeling van de klacht gearchiveerd door Vitana Fysiotherapie en tot tenminste twee jaar na afhandeling bewaard. Een formele klacht wordt altijd schriftelijk ingediend. Dit kan via de mail en per post: info@vitanafysiotherapie.nl of Nispenstraat 52, 5045 MR Tilburg.
  Het schrijven bevat ten minste de onderstaande gegevens: Uw naam en adres | De dagtekening | Een nauwkeurige omschrijving van de klacht | De periode of het moment van ontstaan van de klacht.
 3. Anonieme klachten zullen niet in behandeling worden genomen.
 4. Afhandeling van een klacht gebeurt als volgt:
  • Vitana Fysiotherapie zal uw formeel ingekomen klacht serieus, vlot (binnen vijf werkdagen) en uiteraard vertrouwelijk in behandeling nemen en u daarover berichten. Deze vertrouwelijkheid wordt ook verwacht van de inbrenger van de klacht, zodat het proces een zuiver beloop houdt.
  • De behandeling van de klacht geschiedt door de eigenaren van Vitana Fysiotherapie.
  • De eigenaren van Vitana Fysiotherapie bepalen of het noodzakelijk is om eventueel een beroepscommissie aan te stellen waarin in elk geval minimaal één onafhankelijk persoon zitting neemt. Deze persoon wordt gekenmerkt door deskundigheid en integriteit.
  • De eigenaren stellen de inbrenger van de klacht in de gelegenheid te worden gehoord. Deze toepassing kan achterwege gelaten worden, indien de indiener heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht om gehoord te worden of als een klacht kennelijk ongegrond is.
  • De eigenaren maken een verslag van het horen, welke deel uit maakt van de terugkoppeling naar directe betrokkenen.
  • De tijd voor de eigenaren en/of beroepscommissie, om tot een oplossing/besluit te komen bedraagt maximaal vier weken. In overleg kan daarvan worden afgeweken.
  • De eigenaren en/of beroepscommissie kan wegens bijzondere omstandigheden de afhandeling van de klacht voor ten hoogste vier weken opschorten. De klachtencommissie doet in dat geval mondeling (telefonisch) dan wel schriftelijk melding aan u van deze vertraging, onder vermelding van de reden van vertraging en de nieuwe termijn waarbinnen de afhandeling van de klacht naar verwachting plaats zal kunnen vinden.
  • De uitspraak van de eigenaren of beroepscommissie is voor alle partijen bindend.
  • Indien Vitana Fysiotherapie de klacht naar ieders tevredenheid heeft afgehandeld, of wanneer u aangeeft van verdere afhandeling af te zien, vervalt de verplichting tot het ondernemen van verdere stappen.
  • Indien u niet tevreden bent over de afhandeling van de klacht of de uitspraak van de eigenaren en/of beroepscommissie, dan zijn in het uiterste geval uiteraard juridische stappen mogelijk.
 1. Wij hechten veel waarde aan patiënttevredenheid en daarom kunnen wij u na afsluiting van uw behandeltraject een mail met vragen over uw ervaring bij Vitana Fysiotherapie sturen. Deze informatie wordt door een onafhankelijke partij verzameld en teruggekoppeld naar ons en eventueel naar uw zorgverzekering. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dat kenbaar maken aan uw therapeut.

Copyright

De website www.vitanafysiotherapie.nl, de inhoud daarvan alsmede andere informatieve afbeeldingen en teksten zijn beschermd door het auteursrecht, beeldmerkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Het is zowel voor de consument, als voor medewerkers van Vitana Fysiotherapie niet toegestaan om zonder toestemming van Vitana Fysiotherapie teksten of afbeeldingen te gebruiken voor verkoopdoeleinden, vermenigvuldiging, vervreemding en ten behoeve van onderwijs aan derden.

Betalingsvoorwaarden

De betalingsvoorwaarden maken deel uit van de behandelovereenkomst tussen u als consument en Vitana Fysiotherapie.

Fysiotherapie

Afspraken bij de fysiotherapeut dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Bij afspraken die niet of te laat geannuleerd worden, zijn wij helaas genoodzaakt 75% van het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening te brengen. Deze kosten zijn niet bij uw zorgverzekeraar te declareren.

Wanneer u verzekerd bent voor fysiotherapie zullen wij de behandelingen bij uw zorgverzekeraar declareren. U bent zelf verantwoordelijk voor de controle van het verzekeringsrecht op uw behandelingen.

Indien uw verzekeraar de behandeling niet meer vergoedt of wanneer u niet aanvullend verzekerd bent, dan ontvangt u van ons een factuur. Deze dient binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn betaald.

Na het verstrijken van dit termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook de wettelijke rente worden gevorderd. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten komen ten laste van de cliënt.
Indien de cliënt in verzuim verkeert, is Vitana Fysiotherapie gerechtigd verdere behandelingen op te schorten, ofwel deze slechts te verrichten tegen contante betaling, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand en/of aard van de verdere behandeling zich hiertegen verzet.
Indien de cliënt aangaande het gedeclareerde bedrag bezwaren maakt, moet de cliënt dit uiterlijk binnen veertien dagen na ontvangst van de factuur doen, door een gemotiveerde schriftelijke kennisgeving aan uw fysiotherapeut.

Babymassage, het Floor®-programma en de personal training

Na inschrijven ontvangt u binnen een week een factuur van ons. Zodra deze factuur is voldaan mag u deelnemen aan de activiteit. Zonder betaling kunnen wij u helaas niet laten deelnemen.

Vitana Fysiotherapie behoudt zich het recht voor om de behandelvoorwaarden en tarieven te wijzigen. Op onze website vindt u de laatste versie.